Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden LeefstijlOnline

Artikel 1 Inleiding

1.1   Voor de leesbaarheid van het document hebben wij gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘we’ of ‘ons’ staat wordt het bedrijf LeefstijlOnline bedoeld.

LeefstijlOnline

Zilverschoon 14

9761 LZ Eelde

Kamer van Koophandelnummer 67090516

Contact via: info@leefstijlonline.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze programma’s.

2.2 In onze programma’s delen wij onze kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. We kunnen niet garanderen dat het volgen van een programma’s successen in je leven genereert. Wel zullen we ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om de programma’s met succes te volgen en af te ronden.  En staan we binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die we bieden is afhankelijk van welk programma je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s.

Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

3.1 We vinden het belangrijk dat onze deelnemers tevreden zijn. Daarom hebben we een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@leefstijlonline.nl

Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zullen we deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. 

   

 3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betaling kan in een keer of in termijnen (automatische incasso) worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houden wij het recht voor om de verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een eventuele nieuwe afspraak maken voor een (coach)gesprek, maar dit moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden. Wij garanderen niet dat er nog ruimte in onze agenda is om een gesprek in te halen.

Voor eventuele online programma’s binnen de online academy geldt dat deelname niet mogelijk is.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

4.4 Kaarten die gekocht worden voor evenementen en/of workshops kunnen niet geannuleerd worden. Wij beroepen ons hier op de wet ‘koop op afstand’ - uitzonderingen.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, beelden, materialen van het programma bezitten wij de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je dit gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Indien er sprake is van levenslange toegankelijkheid van lessen. Dan communiceren wij daarover bij het betreffende programma. Wij streven ernaar de materialen dan ook levenslang online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, maar we kunnen dit niet garanderen. Als wij de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zullen we dit 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door een mail te sturen. We ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3   Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

7.5 Wij adviseren je om contact op te nemen met een arts of professioneel adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Door te sporten bestaat er een kans op blessures, ook als je sport bij ons. De verantwoordelijkheid voor je gezondheid ligt volledig bij jezelf. Als je een blessure, schade of verlies oploopt, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1   Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. 

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat we in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Wij nemen de privacy van onze deelnemers serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.